Lietuvių kalba

MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133

VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS SKELBIA KONKURSĄ VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI

2018-02-21

Įstaigos pavadinimas:     Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.
Buveinė: Statybininkų g.7, LT 31137 Visaginas.
Įmonės kodas: 190230824.
Pareigybė: Vyriausiasis buhalteris, pareigybė reikalinga organizuoti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro (toliau - centras) buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.
Pareigos : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (neterminuota darbo sutartis)
Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį finansinį ar ekonominį išsilavinimą;
2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vyriausiojo buhalterio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje;
3. Išmanyti biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
4. Mokėti dirbti Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS);
5. Mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus;
6. Išmanyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetą ir buhalterinę apskaitą, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro, Sveikatos apsaugos ministro, Socialinės apsaugos ir darbo  ministro įsakymus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą;
7. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis (Internet Explorer, Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point programomis);
8. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei mokėti vieną užsienio kalbą, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, dalykinius raštus, išvadas, susijusias su tiesioginiu pareigų vykdymu.
Funkcijos:
1. Vykdyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus.
2. Rengti įstaigos biudžeto sąmatas, užtikrinti patvirtintų sąmatų vykdymą ir biudžetinių lėšų naudojimą pagal tikslinę paskirtį.
3. Teikti buhalterinės apskaitos informaciją, (pagal pareikalavimą) – apskaitos dokumentus ir registrus direktoriui, auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms.
4. Vykdyti turto apskaitą, į apskaitą įtraukti dokumentais pagrįstas ūkines operacijas.
5. Skaičiuoti darbo užmokestį, užtikrinti jo apmokėjimui skirtų lėšų teisingą naudojimą, finansinės drausmės laikymąsi.
6. apskaičiuoti ir pervesti į biudžetą fizinių asmenų pajamų mokestį nuo darbuotojų su darbo santykiais susijusias pajamas ir kitas išmokas;
7. apskaičiuoti ir pervesti į indėlių sąskaitas bankuose arba mokėjimo korteles darbuotojų darbo užmokestį;
8. vesti analitinę faktinių išlaidų apskaitą pagal finansuojamas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų bei kitų šaltinių;
9. rengti savivaldybės biudžeto programos sąmatos projektus, materialinių investicijų paraiškas, metų eigoje atlikti sąmatos pagal atskirus ekonominius klasifikacijos straipsnius koregavimą ir pateikti juos finansuojančiai įstaigai;
10. mėnesiui, ketvirčiui, metams pasibaigus sudaryti biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas, ketvirtinius ir metinį balansą ir pateikti jas finansuojančiai įstaigai;
11. dalyvauti metinėse inventorizacijose ir rengti jų dokumentus;
12. užtikrinti, kad statistinės ir finansinės atskaitomybės dokumentai būtų sudaromi ir pateikiami laikantis nustatytų terminų ir patvirtintų formų;
13. užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir pagristi apskaitos dokumentais.
14. Teikti direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais.
15. Vykdyti išankstinę ir einamąją finansų kontrolę.
16. Sudaryti apskaitos registrus ir garantuoti jų teisingumą.
17. Užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės lėšų naudojimo įstatymo numatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę.

Darbo užmokestis: 5,0-5,6 PABD (pareiginės algos bazinis dydis)

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos.
4. Gyvenimo aprašymas (CV).
5. Asmens privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo gebėjimus ir dalykines savybes.
6. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio  28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 534).

Norėdami dalyvauti konkurse dokumentus prašome teikti per Valstybės tarnybos portalą www.portalas.vtd.lt
El. pašto adresas: vsvgc@vsvgc.lt
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. (8 386) 75280, el. p. vsvgc@vsvgc.lt
Skelbimas galioja iki:     2018-03-07.